ความเป็นมาและความต้องการ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตและการทํางาน

ดังนั้นกลุ่มผู้สนใจการเขียนโปรแกรม ได้เล็งเห็นความสําคัญและมีหน้าที่รับผิดชอบของของการพัฒนาความรู้และ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จดโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ให้แก่โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

โครงการที่กำลังทดสอบ

โปรแกรมกรอก ปพ.4 (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)
โปรแกรมเช็คนักเรียนมาสาย (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)
โปรแกรมเลือกกิจกรรม/ชุมนุม (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)
โปรแกรมแสดงตารางเรียน/สอน (ครูจักรพันธ์ มุกดา)
S.M.E. Sirindhorn School Test System (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)
Test System (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)
BMI- (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)
Intro Web Programming (ครูอนุสรณ์ จันทสุข)

Panel warning

Panel content